اغلب شایعات در فضای مجازی تحت تأثیر برداشت افراد از خبرها به وجود می‌ آید. یکی از روش‌های شایعه‌ سازی ، تکنیک یک کلاغ چهل کلاغ است.