انتشار هرگونه اطلاعات خصوصی می‌ تواند افراد سودجو را ترغیب کند تا در زمان غیبت شما وارد محل کار و خانه‌ تان شده یا با در دست داشتن عکس‌ ها و فیلم‌ های خانوادگی، شما را تهدید کرده و مورد اخاذی قرار دهند. به یاد داشته باشید فضای مجازی جای امنی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات زندگی خصوصی شما نیست.