عمروعاص خطاب به معاویه لعنت الله علیه: در این جنگ نه روی توان قشون ات حساب کن نه روی خدعه های من فقط دعا کن در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشند.