ویئوی کوتاه از دعای افتتاح سلام جامع بر حضرت علی امیرالمومنین سلام الله مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ