دلم را بردی سلیمانی به شهر چشمان بارانی؛ رها کردی عشقانت را میان دریایی طوفانی؛ سپاهت را قهرمان کردی نام ایران را جاودان کردی؛ داعش را ریشه کن کردی شهیدان را شادمان کردی ... نماهنگ زیبا در مدح سردار حاج قاسم سلیمانی با صدای حاج صادق آهنگران.