سرِ نیزه که رحل قرآن شد؛ وقت تضعیف «مرد میدان» شد؛ آخرین ضربه‌های مالک بود؛ اشعری شیر شد، رجزخوان شد؛ شر شد و فتنه شد، تلاطم‌شد؛ امر مولا در این میان گم‌شد؛ رشته افتاد دست جاسوسان؛ اشعری، انتخاب مردم شد.