نماهنگ دریای آرامش هم خوانی عبدالرضا هلالی با گروه سرود کودکان احسان.تهیه شده در مأوا.