میخ در که گرفت به شالت، یاد آن کوچه‌ شلوغی که، مادرم می دوید دنبالت؛ قسمتی از مداحی سوزناک شهادت حضرت علی علیه السلام با نوای حاج منصور ارضی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ