زندگی در فضا و عدم وجود جاذبه مهارت هایی را برای زندگی می طلبد که در این ویدئو می بینیم.