سیامک انصاری: اگر من کمدین ظرفیت شوخی نداشته باشم دیگه از بقیه چه امیدی می توان داشت.