به به فصل طالبی هست و میوه آرایی ها خوشگل از این میوه خوشمزه این کلیپ میوه آرایی رو ببینید و طالبی هاتون رو با لذت میل کنید.