دلی که نشکند ز غم صدا ندارد؛ چه دارد آن که دست خود دعا ندارد؛ بارالها؛ بیامرز و ببخشای و تو بهترین بخشندگان عالم وجودی... مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.