بعضی از بیماری های چشم هستند که تا سن پایین است امکان مداوا وجود دارد گرنه ممکن است تا آخر عمر همراه انسان باشد پس بهترین راه معاینه چشم در سنین کودکی و زمان مناسب آن که در این کلیپ بیان شده است.