یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له، یا شفیق من لا شفیق له، یا رفیق من لا رفیق له؛ برشی از دعای جوشن کبیر سفارش شب های قدر با صدای خاص مصطفی راغب جهت وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام.