شب قدر اومده اما، شب غم به سر نیومد، چرا چشم من نباره، ماه من از سفر نیومد، چشمامو می بندم و دل، کنج خونه غم گرفته، بیا ای ماه قشنگم، بی تو این دلم گرفته