قلم به دست گرفتم خدا خدا بنویسم، به خاطر دل خود نامه ای جدا بنویسم؛ ویدئو زیبا و دلنشین از مناجات با خدا با صدای استاد کریمخانی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ