من آمدم ای خدا، درد خود دوا کنم، رخصت بده در زنم هی خدا خدا کنم، ماه من شاه من مهربان اله من، جان مولا علی بگذر از گناه من؛ مناجات شب قدر با تصاویر زیبای حریم رضوی با نوای استاد کریمخانی