شب قدر اومدم امشب رو ردم نکن، روی خوش نشون بده بین خوبا ردم نکن