می شود نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر، مس قلب تیره طلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شود گهی به عنایتی، نظری به سوی گدا کنی، نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی، به علی رسد به خدا رسد؛ شعرخوانی زیبای سید مجید بنی فاطمه برای حضرت علی علیه السلام