این حال من بی توست ای خدا؛ التجا و توبه در شب قدر با کلیپی دلنشین و فرازهایی از دعای افتتاح مناسب شب قدر با نوای علی فانی