کلیپی از بازیگرانی که نقش معلم در سینما بازی کرده اند مثل استاد مرحوم محمد علی کشاورز، شهاب حسینی؛ به مناسبت روز معلم