یادش بخیر بچگیام، شیطنت و دلخوشی هام، مشق و کتاب مدرسه، جدول و ضرب و هندسه؛ تبریک روز معلم برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ