از نظر حاج قاسم عزیز نبود یک درس بنیادین و استراتژیک در دروس حوزه و دانشگاه نقصان اساسی است، فرمایشات شهید سلیمانی به مناسبت روز معلم