استاد شجاعی: برای شب قدر باید رسید و برای رسیدن باید فکر کرد باید عمیق بود.