شعر زیبای احمد بابایی: به ته خط رسیدیم ولی کار ما با علی تمام نشد! یا امیرالمومنین دست ما کوتاه است و ناله بلند! تو دعا که زمان برگردد، پدر از حق بخواه با دل خوش یوسف ما به خانه برگردد.