حیدر حیدر اول و آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاطر، افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از اشکت شده دریا بابا، میبینم چه بغضی توی صداته، یازهرا داری روی لب ها داری بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پر خونِ زلف پریشونت بابا، اشکات و پاک کن مگه زینب مُرده؟!؟ قربون چشمای گریونت بابا.