فکر نمی‌کنم هیچ آدم بزرگی بتونه غم یه بچه دبستانی که چند ماه دلش می‌خواسته فقط دو-سه تا میز جابجا بشه و پیش یکی دیگه بشینه رو درک کنه و بتونه راجع‌بهش بنویسه حتی.