این داغ ما سرد نمی شود. شنید نامه سردار سلیمانی برای دخترش باز بغضم رو ترکوند.