کلیپ مداحی انتقادی میثم مطیعی: تا کی در این کشور نفوذی‌ها بتازند؛ هر دم به رنگی خلق را آشفته سازند؛ از بردن نام شهیدان شرم‌تان باد؛ چون طشت رسوایی‌تان از بام افتاد مردم صفای مرد میدان را که دیدند از وعده های بی عمل ها دل بریدند.