دکتر محمود انوشه: ما متاسفانه انباردارهای حرفه ای هستیم ما حاضر به دور ریختن خیلی چیزها نیستیم؛ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ