تولید میوه در کشور ما ۲.۵ برابر میانگین جهانی است با این حال واردات بی‌ رویه‌ محصولات کشاورزی باعث بیکاری کشاورزان و نابودی مزارع شده است و با چه مجوزی وارادات میوه و سبزیجات کشاورزی ایران را به نابودی کشانده است.