إِلَهِی لا تُؤَدِّبْنِی بِعُقُوبَتِکَ با این دید، تو عقوبت را شکنجه ها و عذاب هایی که در این هستی هست، یک روش تربیتی می دانی بشارت ها هست انذارها هست قهر ها هست امیدها هست ترس ها و خوف ها؛ از سخنرانی استاد اخلاق حاج آقا علی صفایی حایری.