از بیانات اخلاقی و دلنشین استاد علی صفایی حایری: این آب است که در ما عطش را به وجود آورده اگر ما آب نخورده بودیم کمبود آب در ما احساس عطش را ایجاد نمی کرد. ما با او بودیم هُوَ مَعَکُم، با تمام هستی و در تمام هستی او حضور دارد، لقاء اول مال همه بوده دیگر.