فرهنگ یک پدیده اکتسابی و آموزشی بر اساس خرده فرهنگ و باورهاست در ژاپن دانش آموزان را اینطور برای آینده آموزش می دهند.