حجت‌ الاسلام دانشمند: اگر به اسلام عمل می‌کردیم کسی نصف شب سرش را داخل سطل زباله نمی‌کرد.