ای برادر اعرابی ... سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مورد شهادت توسط دشمنان.