کلیپی دیدنی از سکانس هایی از دیالوگ های سریال آقازاده همراه با صحبت های مسئولین دولتی.