اینجا ایرانه؟! این دیپلماسی غیرت نداره؟! اون چهره ای که میگی وقتی لطمه می بینه که مملکتت روی نفت خوابیده باشه و ...