یک صندلی و 50 مشتری ... ریاست جمهوری 1400 تاکنون حدود 50 رقیب اعم از جدی و نه چندان جدی را شناخته ...