شعرخوانی حماسی احمد بابایی در مدح سردار شهید سلیمانی: خون مرد آبروی مردم شد، جگرم بی‌قرار و درمانده است، در رگم شور خون فرمانده است...