خدایا از گناه کردن خسته ام، کاش مادر مرا به دنیا نمی آورد؛ کلیپی از مناجات بنده با خدا