زمستون شده بود آدم برفی قصه ما با یک دماغ هویجی اما خرگوشی اومد و دماغش خورد و آدم برفی دل شکسته شد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت نی نی خرسه.