کلیپ آموزشی اوتمیل با سلیقه های مختلف در 4 طعم و مناسب فصل نوش جان؛ اوتمیل درواقع بستنی معجون با طعم ها و تزیین های جذاب است.