دکتر سمانه رضایی در این کلیپ مهارت صبر کردن را آموزش می دهند و تکنیکی جالب که بچه ها با آن صبورتر بار می آیند.