آموزش پخت خورشت آلو اسفناج در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.