دکتر احمد تمیم داری استاد دانشگاه و فارسی پژوه درباره بودن روزه در ادیان دیگر و کیفیت آنها صحبت می کنند.