در سکانسی از سریال احضار روح کامرانی یک مرتبه می آید و باعث وحشت فال گیر میشه.