مناجات آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؛ آنکه زاغیار برد شکوه بر یارکجاست ... نماهنگ مناجات سحر با صدای مداح اهل بیت حاج منصور ارضی.