اگر ما منزوی هستیم چرا دنیا می خواهد با ما پیمان ببندد؛ پاسخ سردار سلیمانی عزیز در کسانی که می خواهند به مردم تلقین کنند که ایران منزوی است.