تنها چیزی که از شرایط ازدواج رو دارم ... مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.